Kompetencia-, kreativitás- és személyiség-fejlesztő programok óvodásoknak és iskolásoknak

Dráma

Végéhez érkezett TIT Kossuth Klub Egyesület által elnyert TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0047 azonosítószámú pályázatának lebonyolításra került projektje, mely az Új Széchenyi terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2011. 08. 15 és 2012. 06. 14. között valósult meg összesen 10 070 303 Ft összegben. A projekt K. V. Társulat által lebonyolított programjában résztvevőkén szerepeltek a nagyalásonyi Közös Fenntartású Kinizsi Pál Általános Iskola diákjai valamint a nagyalásonyi és dabronyi óvodások.A pályázati kiírás alapvető célja az volt, hogy a nevelő és oktató intézmények az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívüli személyiség- és kompetenciafejlesztő, a művészeti és kreatív képességek kibontakoztatását segítő programokat szervezhessenek tanulóik számára.
A kiírás céljával összhangban, a projekt keretében a Kossuth Klub kétféle óvodai és háromféle iskolai, nem formális keretek között zajló képességfejlesztő programot alakított ki Füzesné Illés Zsuzsanna pszichológus és a K. V. Társulat bevonásával.

Interaktív mesedarab és drámafoglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

A K. V. Társulat Kitin Klán c. új meseelőadásához kapcsolódóan dolgozta ki gyerekprogramját óvodás és alsó tagozatos általános iskolás gyerekek számára. A program részei: a mesedarab előadása iskolákban és óvodákban, illetve a különböző korosztályi igényeknek megfelelően kialakított és felépített drámafoglalkozások.

 

A foglalkozások alapvető célja, hogy játékos feladatokon keresztül tudatosítsa a gyerekekben a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, bővítse ezzel kapcsolatos ismereteiket, szókincsüket, mindezt úgy, hogy közben megismertesse őket a fontosabb animációs technikákkal, játékos formában fejlessze kreativitásukat, ritmusérzéküket, képalkotásukat, koncentrációs képességüket és kézügyességüket. Az egyéni gyakorlatok a technikák birtokbavételét, a páros, illetve csoportos feladatok a közös élményt és az egymásra való odafigyelést is megcélozzák.

Színházi nevelési programjuk kidolgozásában, az egyes foglalkozások felépítésében képzett drámapedagógusok, szakértők segítségét vették igénybe. A társulat tagjai a program megvalósításához színházi tapasztalatukkal járultak hozzá. Minden drámaóra az adott intézmény által kijelölt pedagógus felügyelete alatt folyt.

A nagyalásonyi Közös Fenntartású Kinizsi Pál Általános Iskola kisdiákjai részére két alkalommal adták elő Kitin Klán c. meseelőadásukat, ami a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet játékos formában. A Kitin Klánt megtekintő pedagógusok visszajelzései alapján az előadás kiemelten fontos problémát (környezetvédelem) fogalmazott meg a diákok számára, kiegészítette és gazdagította az iskolai pedagógiai programot, a mesedarab ragyogó színekkel, nagyszerű látványvilággal jelenítette meg a kertet és lakóit, és az ötletes jelmezek, jól ábrázolt jellemek mély nyomot hagytak a gyermekekben. Kiemelték, hogy darab nyelvezetének eredetisége, szófordulatainak, kifejezéseinek leleményessége nagyban hozzájárult tanulók szókincs- és anyanyelvi kompetencia-fejlesztéséhez. A történet helyszínéül szolgáló kert élő- és bogárvilágának a bemutatása is rengeteg fontos és hasznos ismeretet juttatott el a gyerekekhez.
Nagyalásony hátrányos helyzetű térség és az iskola tanulói között rengeteg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Rendkívüli elragadtatással, lelkesedéssel fogadták ezt a „házhoz jövő” színházi előadást, ritkán van részük ilyen jellegű élményekben. Az interaktív előadás több ponton bevonta a gyerekeket (tájékozódás, gyógyító fűszernövények szaglása, felismerése), amit rendkívül élveztek, aktívak és kreatívak voltak ezeknél a részeknél.
A mese végén az összes gyerek csapatot alkotva együtt tisztította meg a vegyszerektől és szeméttől a kertet.

Az előadáshoz kapcsolódó drámafoglalkozások keretén belül újra fókuszba kerültek az előadásban is érintett témák: a környezettudatos magatartás fontossága, ökológiai egyensúly megőrzése, ugyanakkor a foglalkozások közös koncentrációs feladatokkal, kompetencia– és kreativitásfejlesztő játékokkal: közös meseírás tárgyakkal, anyagokkal (textil, papír, fa, gombok felhasználásával), karakterépítés (maszk), karakter összehangolása mozgással és hanggal (pl.: textillabdák segítségével a ganajtúró bogár mozgása - bábjáték), zenére történő ritmus- és mozgásgyakorlatokkal egészültek ki.

A drámafoglalkozások játékos feladataiban nagyon szívesen vettek részt a diákok, akár egyéni, akár csoportos feladatokról volt szó. A K. V. Társulat tapasztalatai szerint ezek a témanapok nagyszerű alkalmak a gyermekek művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, ily módon hátrányaik kompenzálására, személyiségük fejlesztésére.
A tanévben a diákokkal eltöltött foglalkozások alatt észrevehetően nőtt a gyerekek önbizalma, kifejezőképessége, és ahogy a bennük rejlő kreativitás a színházi nevelés eszköztárának segítségével egyre jobban felszínre jött, azzal arányosan nőtt az önbizalmuk. Ugyanakkor azok a csoportos, közös játékok, amelyek az egymásra figyelésen (a másikra való kíváncsiság, türelem,) alapulnak, a kapcsolatteremtést, problémamegoldást és konfliktuskezelést segítve a közös alkotás, csapatmunkára való képességüket növelte.

A gyerekek mindig nagy izgalommal dolgoztak a játékokban szereplő, különböző új tárgyakkal, anyagokkal. Mindenre mohó kíváncsisággal, érdeklődéssel reagáltak. Szívesen és sokat rajzoltak a meseelőadáshoz kapcsolódóan. Nagyon örültek a Kitin Klán mesefüzetnek, ami tele van környezetvédelmi információkkal, játékos fejlesztő feladatokkal, színezőkkel és a rajzaikból is tartalmaz válogatást.

A nagyalásonyi Közös Fenntartású Óvodában a témanapokon belül zenefoglalkozásokat tartottak az óvodásoknak. Ezek a foglalkozások mindig élőhangszeres kísérettel (zongora, hegedű) zajlottak.
Nagy zeneszerzők kisgyermekek számára komponált műveit használták. Ily módon közel hozták a gyerekekhez a klasszikus zenét, játékos formában segítve a zene értését és élvezetét. A karakterdarabok (pl. Bartók: Medvetánc) meghallgatása után a gyerekek elmesélték, eljátszották, hogyan képzelik el a megjelenített figurát, előadták milyen cselekvéseket, történéseket képzelnek el a zene alapján. Az élő zene lehetővé tette, hogy a tempó és az előadásmód változtatásával különféle állapotokat, hangulatokat jelenítsenek meg, (anélkül, hogy a „kotta megváltozna”.) amiket gyerekek nagyon érzékenyen és kifejezően követtek le érzelmileg, mimikával és mozgással.

A színház eszközeivel és a zene segítségével sikerült olyan hangulatot teremteni, amiben a különböző korú ovis kisgyermekek mind felszabadultan és kreatívan tudtak létezni, mind egyénileg, mind a csoportos munkában. Nagyon örültek az új közös játékoknak, amiket tanultak, és együtt játszottak. Egyre jobban megnyíltak egymás előtt, egyre bátrabban fejezték ki magukat mind verbálisan, mind mozgásban, táncban, énekben. A sikerélmények hatására egyre több oldalát, egyre nagyobb önbizalommal mutatták meg egyéniségüknek. A társulat tapasztalatai szerint a zenefoglalkozás hatékonyan segíti a kompetenciafejlesztést.

A társulat fontosnak tartja, hogy a színház eszközei, a dráma illetve zenefoglalkozások kellő intenzitással legyenek jelen a gyerekek oktatásában már egészen kicsi kortól, ezért egy nagyon jó lehetőségnek tartották, hogy a konstrukció keretében a TIT Kossuth Klub Egyesületen keresztül együttműködésre léphettek a Nagyalásonyi Általános Iskolával és Óvodával.
 

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐKRŐL

Kossuth Klub
A Kossuth Klub 1954-es megnyitása óta kiemelt feladatának tartja az egyetemes emberi kultúra értékeinek, a tudományos, szakmai és művészeti ismeretek széleskörű terjesztését, az iskolarendszeren kívüli művelődés lehetőségeinek gazdagítását. Közéleti fórumot kíván teremteni a társadalmi, tudományos, művészeti és politikai kérdések megvitatásához. Az utóbbi években a hagyományos programok zenei, színházi, képzőművészeti, tudományszervezési, illetve civil közösségszervező tevékenységekkel egészültek ki. A magas szakmai és kulturális színvonal fenntartásához a Kossuth Klub olyan civil szervezetekkel működik együtt, amelyek meghatározóak a magyar tudományos és kulturális életben.


A pályázattal a Kossuth Klubnak lehetősége nyílt arra, hogy bővítse ifjúsági, tehetséggondozási, művészeti programjainak kínálatát és a jövőben új típusú ifjúsági kompetenciafejlesztési kurzusokat alakíthasson ki. A pályázat lehetőséget teremtett továbbá a Kossuth Klub oktatási intézményekkel való kapcsolatainak bővítésére, illetve a megvalósítók bevonása révén új szakmai együttműködő partnerkapcsolatok kiépítésére.

K. V. Társulat
A K. V. Társulat 2007-ben jött létre, alapítói és vezetői: Száger Zsuzsanna és Urbanovits Krisztina. Mindketten hosszú éveken át voltak a kaposvári színház színésznői. Ott merült fel, hogy mindazokat az ötleteket, amelyek az ottani próbák, előadások nyomán érlelődtek meg bennük, saját előadások keretében kellene megvalósítani. Megfogalmazódott egy önálló társulat létrehozásának a terve. A társulat mindezidáig olyan nyitott műhelyként működött, melyben a két alapító tag mellett meghívott vendégekkel - színészekkel és rendezőkkel - dolgoztak és főként általuk írt műveket mutattak be, saját rendezésükben. 2010-től állandó tagokkal dolgoznak, az eddiginél szorosabb együttműködésben. Emellett megőrizték nyitottságukat, folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy meghívott vendégként új színészekkel, rendezőkkel, írókkal ismerkedhessenek meg. A Társulat 2008-ban indította el ifjúsági programját, ami 2010-ben a gyermekprogrammal bővült.
Állandó munkatársaik: Bartsch Kata (színész) Juhász Kristóf (író-színész) Markó Róbert (dramaturg) Kovács Andrea (művészeti koordinátor). Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Együttműködő intézmények
A programban résztvevő intézmények a budapesti Ugrifüles Óvoda, a budapesti Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban és az Ajkai kistérségben található nagyalásonyi Közös Fenntartású Kinizsi Pál Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda voltak. Ezen intézmények tanulói, különösen a nagyalásonyi óvoda és iskola hátrányos helyzetű neveltjei számára, a kínált programok olyan újszerű képzési lehetőséget jelentettek, melyben korábban nem lehetett részük.
Budapest, 2012. június 6.

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. 'C' épület Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. www.esza.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , www.nfu.hu 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.


Kapcsolódó linkek:

 
IWIW megosztásFacebookTwitter

Csak regisztrált tagok szólhatnak hozzá!

Kereső

Legfrissebb fotók

Galéria

Belépés

Most Online

Nincs

Regisztráltak

Statisztika

Regisztrált tagok : 14686
Utoljára regisztrált : apisycuj
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált

Kapcsolat