Tenni a magam dolgát. Tenni a magunk dolgát - Pethő Judit beiktatása

Hitélet

Beiktatási szertartás helyszíne volt a nagyalásonyi evangélikus templom január második szombatján. Pethő Judit megválasztott lelkészt a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség hivatalába Polgárdi Sándor pápai lelkész, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese iktatta be. A gyülekezet tagjai és a messziről szép számmal érkező résztvevők kettős eseményen vehettek részt; a gyülekezet finnországi Nivalából kapott orgonáját Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte fel. 

 

 

A Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség életében mérföldkőnek számít a beiktatási ünnepség. A gyülekezet tagjai Pethő Judit személyében megtalálták új parókus lelkészüket, akinek szolgálatával és Isten segedelmével ezután hosszú távra tervezhetik közös hitéleti munkájukat.


Várakozás - Fotó: Szücs Tamásné
Orgonaszentelés
Isten igéje és imádság szenteli meg Isten ajándékait

Hálával és örömmel gyülekeztünk az Úr házába, ahol kettős ünnepünk első részében orgonát szentelhetünk. – ezekkel a szavakkal kezdte az ünnepséget Szemerei János püspök. A gyülekezet és a meghívottak Pál apostol szavaival és imádsággal adtak hálát az ajándékul kapott és a templomban felállított orgonáért, majd a felszentelés szavai hangzottak fel: Az Úrnak szentelt legyen ez az orgona, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen mindenki, aki ezt az orgonát megszólaltatja az Úr szolgálatában, és áldott legyen a gyülekezet, amely megérti hangját, hogy Isten kegyelmének gazdagságát magasztalja nemzedékről nemzedékre. Ámen. A felszentelés után az orgonát Wagner Szilárd lelkész és orgonaművész megszólaltatta meg, a gyülekezet pedig a Szentháromság egy igaz Isten dicséretét énekelte.


Szemerei János püspök - Fotó: Sörös Ferenc
Beiktatás
Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15)

A fenti bibliai igét Polgárdi Sándor esperes Pethő Judit beiktatására Márk evangéliumából idézte, majd így folytatta: Páratlan ünnep ez a mai nap az egyházközségben és személyes életedben egyaránt, amikor egybegyülekeztünk, hogy beiktassunk téged ebbe a gyülekezetbe. A Somló vidékén figyelnek arra, hogy legyen a gyülekezeteikben igehirdető. A nagyalásony–dabrony–nemesszalóki gyülekezet számára is nagy öröm a mai nap, hiszen a gyülekezetnek ismét van parókus lelkésze, akinek szolgálatára hálával tekintenek Nagyalásonyban, Dabronyban és Nemesszalókon és a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében egyaránt. Megerősítette, hogy kettős ünnepet élnek meg, hiszen a nagyalásonyi evangélikus templomban hosszú idő után a nivalai egyházközösségnek köszönhetően ismét megszólalhatott az orgona.

A lelkésziktatás az evangélikus egyház régi szép szokása. – tért ki a múltra. A gyülekezet ilyenkor maga dönti el, hogy kit választ igehirdetőnek. A nagyalásonyi evangélikus egyházközségben 1721-ben volt az első lelkésziktatás, és Pethő Judit a 34-ik szolgáló evangélikus lelkipásztor. A hely már 1786 előtt is istentiszteletre – akkor még, mint imaház – szolgált.

További öröm az evangélikusok számára, hogy a Reformáció 500 elnevezésű programsorozat kezdetén 2012 a Reformáció és a nők éve. A mai napon, Pethő Judit beiktatásakor gondoljunk arra, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban a női lelkészek szolgálata mennyire kiemelt jelentőségű. Felkészültségüket, hűségüket és odaadó munkájukat minden gyülekezetben elismerik. – mondta az esperes. Emlékeztetett arra, hogy ebben az egyházmegyében avatták az első lelkésznőt, Kovács Etelkát, aki évtizedeken keresztül több gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálatot, így Nemesszalókon, a gyülekezet területén is. Nagyalásonyban, a 2012-es esztendő elején evangélikus lelkésznőt iktatnak a gyülekezetben. Mennyire szép kezdet a reformáció és nők évében! – állapította meg. Pethő Judit a székesfehérvári és fehérvárcsurgói gyülekezetből indult, ahol éveken át szolgált és a lelki ajándékokat sokakkal megosztotta. A Nagyalásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Egyházközségbe 2011 augusztusában érkezett, ahol hamar megszerették és határozott döntésükkel itt marasztalták. Ennek – mint mondta, a Veszprém megyeiek nagyon örülnek, mert a lelkészi kar fiatal, felkészült hitben élő szolgatársat kapott. Szükség van karizmatikus vezetőkre, mint nyájnak a pásztorra. És ma a nyáj pásztort kapott. Nagyon fontos, drága és páratlan a mi szolgálatunk. Mert szeretnénk megnyerni másokat, sokakat Isten drága igéjének. S amit reánk bíztak, az örömüzenetet, annak a drága feladatát. Hiszem és vallom kedves testvéreim az úrban, Pethő Judit, hogy rajtad és rajtam és rajtunk kívül senki nem fogja elvégezni ebben a teremtett világban. Ez ezért is drága és szent, páratlan, a lelkipásztori szolgálat. Azért is mondják oly sokan, hogy szép az evangélikus lelkészi hivatás. – fogalmazta meg azt a hitvallást, ami a lelkészi munka alapját adja. Isten utáni sóvárgásunkat Weöres Sándor Vonj sugaradba című versében fogalmazta meg:

Vonj sugaradba Istenem! ...
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

Az egyházközségben az új lelkésznő által végzendő munkához Luther Márton szavait idézte: Hiszem, hogy él a földön egy szent nép és gyülekezet: csupa szent, egy fő, Krisztus alatt, a Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka és a gondolkodása, sokféle adománya van, de egységes a szeretetben… Kívánta, hogy ilyen gyülekezetben élje meg egyszerű hétköznapjait, ahol időről időre készül a szolgálatokra. Majd Pál apostol szavaival bátorította: Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. …Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Polgárdi Sándor Horváth Dezső közös felügyelőtől átvette a lelkészi díjlevelet (meghívólevelet), majd Pethő Judit kijelentett elhatározása és kézadása alapján beiktatta a Nagyalásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Egyházközség hivatalába. Az új lelkészt az egyházközség szeretetére bízta, és apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntötte.


A beiktatás - Fotó: S. K. Zsóka
Áldásosztás
Az úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére.
A képek szerkesztés alatt!

Az első áldást Polgárdi Sándor pápai lelkész, a Veszprémi Egyházmegye esperese adta a fenti igével, majd a jelenlévő lelkészek áldása következett a Szentírás igéjével és kézrátétellel. Pethő Judit lelkész az áldásokat térdelve fogadta.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke:
Ezt mondja az úr: Ne félj, mert én veled vagyok.

Sághy András Kemenesmagasiban élő nyugdíjas lelkész:
Lelkésznek és gyülekezetnek is szóljon az áldás: Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ámen.

Fehér Károly Székesfehérváron élő nyugdíjas lelkész:
Ragyogó arccal nézzen rád, szolgájára az Úr Jézus Krisztus és adja meg neked, hogy cselekedd akaratát.

Vargha György Pápán élő nyugdíjas lelkész, a gyülekezet korábbi pásztora:
Testvérem az úrban. Isten igéje szól hozzád, erősödjél meg a Jézus Krisztusban való kegyelemben. Ámen.

Bencze András székesfehérvári lelkész, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökhelyettese, Pethő Judit mentora: 
Így imádkozzatok: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Rostáné Piri Magda bobai lelkész, a Vasi Egyházmegye esperese:
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senkisen hal meg önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk az úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.

Vajda István ajkai lelkész:
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Isó Zoltán veszprémi lelkész:
Ne szégyelld az evangéliumot, mert isten ereje az, minden hívő üdvösségére. Ámen.

Máthé Csaba Levente, Mezőlak – Mihályháza – Nagyacsádi lelkész
Őrizd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ámen.

Kopf András, somlószőlősi evangélikus lelkész
Az én juhaim hallgatnak az én hangomra és én ismerem őket és ők követnek engem.

Tóth Károly István, takácsi és homokbödögei lelkész:
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz nem szomjazik meg soha. Ámen.

Weltler Gábor malomsoki lelkész:
Jézus Krisztus ezt mondja az ő tanítványainak: Aki vallást tesz énrólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Ámen.

Lázárné Tóth Szilvia székesfehérvári lelkész:
Krisztus urunk mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tehettek. Ámen.

Szarka István bakonycsernyei lelkész, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese:
Jézus mondja: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.

Veress István, kővágóőrs-révfülöp-kapolcsi lelkész:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül. Nem hagylak el téged, nem maradok el tőled. Ámen.

Karsay Lajos győrszemerei evangélikus lelkész:
Pál apostol így írja Timotheusnak: Az Úr szolgája legyen kedves mindenkihez, türelmes és tanításra alkalmas.

Wagner Szilárd harkai lelkész:
Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ámen.

Pongrácz Máté kaposvári evangélikus lelkész, a nagyalásony-dabrony- nemesszalóki gyülekezet előző lelkésze:
Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban és magasztaljátok szent nevét.

Németh Szabolcs mencshely-nagyvázsony-szentantalfa-zánkai lelkész
Az én igém nem tér hozzám üresen, így szól az úr. Ámen.

Dorn Réka békéscsabai lelkész:
Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj! Ámen.

Nagy Zoltán békéscsabai lelkész:
Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen.

Vancsai József bakonyszombathelyi és hánta-ászár-kisbéri lelkész, espereshelyettes:
Utaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ámen.

Kendeh Kirchknopf László bobai lelkész:
Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. Ámen.

Kovács Elemér nyárádi református lelkész:
Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak tiszta olajat és tegyenek égő mécsest rája.

Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébános:
Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.

Pátkai Gyula mihályházi, nagyacsádi és nemesszalóki református lelkész:
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeressen és megtartsa mindazt, ami elveszett. Ámen.

A hagyományok szerint a lelkészek körülállva áldásra emelt kézzel elénekelték az ősi Confirma éneket.

Pethő Judit iktatási igehirdetése
Csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. (1Thessz 4,11b)

Egyszer egy bölcs lelkész azt mondta nekem, hogy nem feltétlenül kell az adott város nagy tereire kivonulni azért, hogy a településen hirdessük az evangéliumot. Bár figyelmesen végighallgattam, akkor nem értettem egyet vele. De nézzék csak a kiosztott lapokon található grafikáját Simon Andrásnak! Aki nemcsak fennhordta a fejét, de még el is fordította, az egyre jobban meghajolt, és odahajolt Istenhez. Eleinte még nem is látszódnak a kezei, aztán megtanulja összekulcsolni őket.A bölcsesség kezdete - Simon András grafikája

A belső szobánkban, saját lelkünk mélyén pedig mindannyian magunkban vagyunk. Nem sokra megyünk azzal, hogy a többiekkel mi van. Ott, belül, a szívünk közepén ülve, szembe kell néznünk magunkkal. Az előbb említett bölcs lelkész azt mondta nekem, hogy akik a gyülekezetben élve, és különösen az istentiszteletekből táplálkozva kilépnek a templom falai közül, máris hirdetik az evangéliumot. Nem feltétlenül kell nekünk hatalmas akciókat szerveznünk, amikor mindenki, egyen-egyenként fontos. Jézus az egy elveszettnek is utánamegy. Neki egyen-egyenként vagyunk fontosak.

Igehirdetés - Fotó: Szücs Tamásné

Szeretett testvéreim Jézusban!

Én így szeretnék csendesen élni, tenni a magam dolgát, és saját kezemmel dolgozni. Csendességben, a szívem mélyén ülve Jézussal, és folyamatosan beszélgetve vele. Csendben, élni az egyszerű és lélekemelő, vágyva-vágyott falusi életet. Tenni a magam dolgát, ami együgyűséget jelent. Vagyis egy-ügyűséget. Nincsen más ügyem, más feladatom, mint hirdetni mindenkinek azt, hogy Jézus MÁR odaadta értünk az életét. És közben saját kezemmel dolgozni. Az irodában, a templomban, a kiskertben és a nagykertekben, de még idővel a fáskamrában is. Közben pedig élni az evangéliumot: a bűnbocsánat és a feltámadás evangéliumát. Sugározni Jézust mindenki felé, hogy aztán a közös, csendes életünkben mindannyian tegyük a magunk dolgát, saját kezünkkel dolgozva.

Mert az ige nem egyes számban, hanem többesben beszél! Tudniillik mi, a közösség tagjai, éljük az életünket. Mi, alásonyiak, dabronyiak, szalókiak, nyárádiak és vidiek. És mindenki más is, aki máshol éli az életét, de megtisztelt bennünket azzal, hogy megosztja velünk ezt a napot.

Csendesen éljünk – mondja az ige. De milyen nehéz újra és újra a grafika első rajzának testhelyzetéből eljutni az alázatos, egy-ügyű, Jézussal folyamatosan beszélgető elcsendesedéshez! De Isten megadja nekünk ezt a kegyelmét.

Tenni a magunk dolgát. Több-ügyűségben és egy-ügyűségben is. Több-ügyűségben, mint akik egyszerre vagyunk magánemberek és közfeladatainkat ellátók. Helyt kell állnunk gyermekként és szülőként. Házastársként és gyermekeink szüleiként. Nagyszülőként és özvegyként. És sorolhatnánk még tovább számos szerepünket az életben. Közben pedig tenni a magunk dolgát az evangéliumi egy-ügyűségben is. Megélve és hirdetve azt, hogy Jézus kezébe szegekkel véste bele Isten azt, hogy halálosan szeret bennünket. Megélve a bölcsesség kezdetére eljutó alakkal azt, hogy nekem szól az evangélium, és innen indulva megosztani ezt másokkal: hirdetni ezt az örömhírt.

És végül saját kezünkkel dolgozva. Nem másokra lőcsölve, nem „valakit” keresve, nem a manikűrünket vagy a bőrünk puhaságát féltve, hanem kérgesre dolgozva a munkára teremtett kezeinket, amik így még nagyobb szeretettel simogatnak majd, a munkától megnemesedve. A gyülekezeti szolgálatban is nemesedve.

Az a bizonyos bölcs lelkész sokat segített nekem abban, hogy eljussak a bölcsesség kezdetére, az folyamatosan imádkozó életformára, mint a lekuporodó alak a képen. Mára már egyetértek vele. Éppen ezért, minden bizonnyal mindenki érzi, hogy egyféle mottója is ez az ige szolgálatomnak, és közös életünknek a gyülekezettel.

Nem azért fogok, és nem azért fogunk mi itt együtt dolgozni, hogy mások halljanak majd rólunk. Igyekszünk majd csendesen és csendességben élni. Megéljük majd azt, hogy Jézus személy szerint nekünk, az egyetlennek is utána jön újra és újra. Egy és egy és egy emberként fogjuk megélni Jézus titkának erősödését az életünkben. Aztán megtanuljuk újra és újra szolgálatokba fogalmazni ezt, hogy mások is megtapasztalhassák majd.
Ámen.

Az igehirdetés közben - Fotó: Szücs Tamásné
A közgyűlés
Erős vár a mi Istenünk!

A közgyűlés levezető levezetője Horváth László gyülekezeti tag volt, aki a közgyűlés megnyitása után felkérte Berecz Sándornét a jegyzőkönyv vezetésére, Balassa Lászlót és Németh Bélánét a hitelesítésre. Pethő Judit beiktatásának tényét jegyzőkönyvbe vették.

Horváth László köszöntője - Fotó: Sörös Ferenc
Horváth László nagy szeretettel köszöntötte a lelkésznőt, szüleit, családját a gyülekezetben. Örömének adott hangot, hogy hosszú idő után ismét beiktatott parókus lelkésze van a gyülekezetnek. Reményét fejezte ki, hogy gyermekeink gyermekeit is ő fogja szerető gondoskodással tanítgatni, hogy megismerjék isten végtelen szeretetét. Emlékeztette a lelkésznőt mondására, hogy a gyülekezet és a lelkésznő között ez olyan, mint egy házasság. Mi kérjük az Istent, adja áldását a gyülekezetben végzett szolgálatodra. – mondta, és Pethő Judit lelkésznő szüleit arra kérte, hogy az elkövetkezendőkben ne csak a lányukat, hanem a gyülekezetet is látogassák. A lelkésznő számára tolmácsolta az orgonát is adományozó nivalai testvérek jókívánságát, majd Szalai Rozália mondta el erre az alkalomra készült versét.

Horváth László köszöntötte:
Szemerei Jánost és feleségét, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökét, Szabó Györgyöt, az egyházkerület felügyelőjét, Bencze Andrást, az egyházkerület püspökhelyettesét, akinek nem kisebb tisztsége, hogy az elmúlt négy évben ő volt a lelkésznő mentora, Polgárdi Sándort, a Veszprémi Egyházmegye esperesét, Henn lászlót a Veszprémi Egyházmegye felügyelőjét, Nagy Eörsöt a Veszprémi Egyházmegye másodfelügyelőjét, Rostáné Piri Magdát, a Vasi Egyházmegye esperesét, Szarka Istvánt, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperesét, Vancsai Józsefet, a Fejér-Komáromi Egyházmegye espereshelyettesét, Erdélyi Károlyt, az egyházkerületi pályázati referensét, Wagner Szilárdot, a Magyarországi Evangélikus Egyház orgonafelügyelőjét, aki sokat segített abban, hogy az orgona ide kerülhessen.

Köszöntötte továbbá az egyházközség megjelent korábbi lelkészeit:
Sághi András Kemenesmagasiban élő nyugdíjas lelkészt és feleségét, Karsay Lajos győrszemerei evangélikus lelkészt és feleségét, Varga György Pápán élő nyugdíjas lelkészt és feleségét, Dorn Réka és Nagy Zoltán békéscsabai lelkészeket és Pongrácz Máté kaposvári lelkészt és menyasszonyát.

Üdvözölte a testvéregyházak képviseletében megjelenteket:
Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébánost, Kovács Elemér nyárádi református lelkészt és
Pátkai Gyula mihályházi református lelkészt.
Köszöntötte Marton Lívia kántort, aki 15 éve kántor szolgál a gyülekezetben.

Köszöntötte a helyi intézmények képviseletében megjelenteket:
Csöngei Gábort, Nagyalásony polgármesterét, Harczi Lívia jegyző asszonyt, a képviselőtestület tagjait, Stubán Ferencet, Dabrony polgármesterét, Varga Jenőt, Nemesszalók polgármesterét, Pajak Károlyt, Nyárád polgármesterét, Csikós Józsefet, a nagyalásonyi iskola igazgatját, Gátai Endrénét, a nemesszalóki iskola igazgatóját, Czigler Lászlóné nagyalásonyi óvodavezetőt, Balogh Zsuzsanna nemesszalóki óvodavezetőt, Házi Csabát, a nagyalásonyi Táncsics Mezőgazdasági Zrt. elnökét, valamint a Nemesszalóki Mezőgazdsági Zrt. képviselőjét.
Köszöntötte a székesfehérvári gyülekezet népes küldöttségét, akik lelkésznő előző szolgálati helyéről érkeztek.

A köszöntők
A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2Tim 1,14)

A hagyományok szerint először Polgári Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese köszöntötte isten igéjével a frissen beiktatott parókus lelkészt. Megerősítette, hogy a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye lelkészi kara örömmel fogadja. Legyen ez számodra lelki műhely, olyan testvéri közösség, ahol otthon érzed magad, bármikor szólj, ha segítségre van szükség. – szólította fel Pethő Juditot, akinek szolgálatára és életére isten gazdag áldását kérte.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte a lelkésznőt. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. – választotta ő is eme bibliai igét, és Isten gazdag áldását kérte a gyülekezeti szolgálatára.

Ittzés János nyugalmazott püspök levelében Pethő Judit ordinációs igéjére emlékeztetett: Csak így, Jézus Krisztus urunk ereje által megtartva tölthetjük be szolgálatunkat.(Fil 4,13)

Kákay István országos irodaigazgató szintén levélben üdvözölte:
Kívánom, hogy szolgálatát gazdagon áldja meg az Úristen és hiszem, hogy a gyülekezet és új lelkipásztora egymásra találnak a meghívón található idézet valóra váltásával. (Csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. 1Thessz 4,11b)

A beiktatott lelkészt a székesfehérvári kórus énekével köszöntötte. Ezt követően köszöntötték azok, akik erre előre jelezték kívánságukat.

Bencze András székesfehérvári lelkész, a Nyugati Egyházkerület püspökhelyettese megerősítette azt az igét, amit az áldáskor mondott mai napi útmutatónak: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Felidézte a történetet, miszerint Jézus megtöri a kenyeret, a tanítványoknak adja, akik átadják azt a gyülekezetnek. Ez a mozzanat nemcsak a test, hanem a lélek fenntartására is való. Pártfogoltját ezzel az igével engedte útjára.

Szabó György egyházkerületi felügyelő felidézte, hogy amikor Ittzés János püspökkel legutoljára itt járt, együtt bíztatták a gyülekezetet, hogy lelkészt fog találni. Fogadják hát szeretettel Pethő Juditot. Bízik benne, hogy jól fogja érezni magát itt, hiszen a helyiek tudják, hogy 1915-ig visszamenőleg tudja igazolni, hogy ez egy jó hely, hiszen nagyszülei ez évtől negyven évig szolgáltak itt. Azt kívánta, hogy a lelkésznő is legalább negyven évig érezze itt jól magát.

Henn László Veszprémi Egyházmegye felügyelője a lelkésznővel való első találkozásáról beszélt, amikor augusztusban az esperes úrral ideérkeztek, és személyesen ismerkedtek meg a lelkésznővel. Az első gondolata az volt, hogy igen, ebben a talpraesett, határozott személyben megtalálták az egyházközségnek való lelkészt, mi sem bizonyítja jobban, hogy a helyiek alig pár hónap után megkedvelték, és ezt meghívásukkal is igazolták.

Sághy András nyugdíjas lelkész megismételte az áldáskor elmondott igéjét, mellyel a lelkésznőt és gyülekezetét megáldotta: Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ámen. Isten pásztort adott ennek a gyülekezetnek, és ezzel újra biztosítva van a folyamatos lelkészi szolgálat. A nők évének ünnepléséhez hozzátette, hogy miután az Úr Évát Ádámhoz vezette, az Úr minden áldott esztendeje a nőknek az éve volt. Így a nők éve az idei, és a nők éve lesz a jövő évi is. Örömét fejezte ki, hogy az egyházközség női lelkipásztort kapott.

Vargha György nyugdíjas, az egyházközségben szolgált korábbi lelkész két szót idézett a Bibliából: Szeretettel szolgáljatok. Az igéhez további két szót tett hozzá. Egymásnak. Ugyanakkor természetesen: Istennek. Lelkész és gyülekezet együtt szolgálja az Istent.

Pongrácz Máté kaposvári lelkész, utoljára a gyülekezetben szolgált lelkész azt kívánta a beiktatott lelkésznőnek, hogy szeresse a gyülekezetet, és mint szolgatárs és barát, azt kívánta, hogy érezze magát jól a gyülekezetben.

Kopf András somlószőlősi lelkész szerint: A szeretet vallásból van. Arra emlékezett és emlékeztetett, hogy augusztusban, amikor az orgona először megszólalt, nagy izgalom volt a gyülekezetben, hogy milyen is az új lelkésznő. És amikor Judit kiállt és elkezdett prédikálni, hitének tisztasága és ereje, Krisztus-szeretet ragyogott az arcán. Látta a gyülekezeten a megnyugvást és a boldogságot, hogy ő a lelkésznőjük, és ez gyorsan be is igazolódott, Isten akaratából jó helyre került a jó ember. Kerta, Kamond és Somlószőlős nevében köszöntötte őt.

Árus-Kovács Gábor nemesszalóki plébános arról beszélt, hogy kora ifjúságától fogva, midőn a papságra készült, mindig úgy tudta, hogy János evangéliumának jelmondata az övé: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Később, amikor ötödéves hallgatóként Mózes mondata robbant be az életébe: Az Urat én ismerem, az egész úton, melyet én megtettem, úgy hordott, mint gyermekét. Ezt az isteni élményt kívánta az itt eltöltött időre, hogy ez vezesse minden részét, gondolatát, szavát és tettét, és legyen ez a legnagyobb boldogsága.

Kovács Elemér nyárádi református lelkész örült annak a szeretetnek, ami a lelkésznőt fogadta. Mint mondta, ez olyan, mint az ajtó és a sarka. A szeretet maga az ajtó és a megbocsátás annak a sarka. Adja az Isten, hogy ez a szeretet, ami sugárzik belőle, vezesse és adjon erőt a továbbiakra.

Pátkai Gyula mihályházi református lelkész, Nagyacsád és Nemesszalók lelkésze örömét fejezte ki, hogy lelkésze van a gyülekezetnek. Húsz esztendeje szolgál itt, az evangélikus és katolikus testvérek pedig jönnek-mennek. Bár nagyon nehéz ezt az életet megélni, maradjon örök ez a szeretet, ami szolgatársa arcán sugárzik – kívánta. A szeretet maradjon örök. Tovább kell adni, hogy mindenki le tudja másolni.

Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke egy Bibliai igét hozott János evangéliumából: Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Felelevenítette, hogy amikor Pethő Judit parókusi alkalmassági vizsgájára készült, példát adott arról, hogy az elméleti vizsgából mennyire fel lehet készülni. A lelkésznő képes arra, hogy odafigyeljen a bölcs emberekre. Odafigyelni arra, amit más mond, azon múlik a lelkészi szolgálat. A legfontosabb, hogyan viszonyul az emberekhez. És a lelkésznőben erre minden képesség és hozzáállás megvan.

A mai alkalommal két gondolat vált nyilvánvalóvá számomra – mondta Wagner Szilárd Magyarországi Evangélikus Egyház orgonafelügyelője – bizonyság, hogy a tárgyak segíthetnek abban, hogy megéljük keresztény hitünket, és a személy, az ember ami még ennél is fontosabb. Öröm, hogy a lelkészi szolgálatban megnyugtató folytatás következik, Isten áldását kérte a gyülekezetre.
Hosszú idő munkáját követően a nivalai gyülekezet ajándéka, a helyi gyülekezet tagjának áldozatkész munkája és az egyházzenei bizottság döntése és segítsége alapján áll itt az orgona, amely kíséri és segíti a gyülekezet énekét. Egy olyan hangszer áll most a templomban, amelyik a legmodernebb technikával mechanikus orgonaként készült és pontosan ezért lehet abban bízni, hogy hosszú távon fogja szolgálni ennek a gyülekezetnek az épülését. Takács Péter orgonaépítő a finnországi Nivalában bontotta le és Nagyalásonyban építette fel újra az orgonát és ő az, aki a jövőben is gondozni tudja a hangszert. Kívánta, hogy a közös munka maradjon meg vele, és így legyen áldás a gyülekezet és a lelkésznő munkájára.

Az orgona maga nem szolgál, az szolgál aki használja, ezért kell megbecsülni a kántori szolgálatot. Kérte, hogy fogadjuk el Isten kezéből az orgonát, és Marton Lívia kántor gondjaira bízta a hangszert.

Az orgonánál - Fotó: S. K. Zsóka
Megérkezés
És rögtön azt éreztem, hogy nekem jó itt lennem.
 

Az egybegyűltek - Fotó: Sörös Ferenc

Amikor először elindultam Nagyalásonyba, még nagyon sokan nem tudtak erről a dologról. –elevenítette fel Pethő Judit a nem is oly régi kezdeteket. Noszlop felől jöttem és végig úgy gondoltam, hogy a következő kanyar mögött már a falu van. Kiderült, hogy ez egy tíz kilométer hosszú kanyargós út. Vártam, hogy mikor pillantom meg ezt a falut. Azt gondoltam, hogy amikor megérkezem, akkor azonnal érezni fogom, hogy nekem itt jó-e lennem, vagy nem. És rögtön azt éreztem, hogy nekem itt jó lennem. Nekem itt kell élnem és itthon vagyok. Köszönöm még egyszer a köszöntéseket, és köszönöm a gyülekezet tagjainak és a falu lakosságának, hogy én minden porcikámban otthon érzem itt magam.


A közgyűlés lezárásaként Horváth László gitárján szólaltatta meg Pethő Judit egyik kedvenc énekét, az Indulj az úton című dalt, majd a kivonuláskor az orgona hangján a másik kedvenc Az úr csodásan működik hangzott fel. Horváth László a közgyűlést bezárta és szeretetvendégségre hívta a megjelenteket az aulájába.

Megérkezvén - Fotó: S. K. Zsóka
Sörösné Kolonics Erzsébet

 

Köszönet az ünnepért

Ezek a sorok azért születnek meg most az ujjaim alatt, hogy ezúton is kifejezhessem kifejezhetetlen köszönetemet és hálámat azoknak, akik által létrejöhetett az ünnepünk.

Köszönöm a férfiaknak, akik fizikai erejükkel segítettek, és az asszonyoknak, akik költeménynek is beillő süteményeket sütöttek, hatalmas mennyiségben. Köszönöm a kiváló ötleteket mindkét nemnek. Köszönöm a szervezőknek, akik előre dolgoztak, és köszönöm a lebonyolítóknak, akik az ünnepen álltak helyt. Köszönöm a felnőtteknek, és köszönöm a gyerekeknek. Köszönöm a templomot takarítóknak és köszönöm a polgárőröknek. Köszönöm az iskola igazgatójának a fogadás helyszínét, és a fantasztikus takarítónőknek, akik mindezt előtte és utána is kitakarították. Köszönöm a polgármesternek, és köszönöm a falugondnoknak. Köszönöm a gyülekezeti tagoknak, és a nem gyülekezeti tagoknak. Köszönöm a szüleimnek, és köszönöm az új barátaimnak. Köszönöm a láthatatlanul, sok apró részletben szolgálóknak, és a nagy szerepet vállalóknak. És köszönöm a Ludas Fogadó vezetőjének, családjának és minden dolgozójának a hatalmas, fáradhatatlan és páratlan munkát. (A pénteken ott lévő vendégektől pedig bocsánatot kérek, akiknek végig hatalmasat kellett nyelniük a finom illatok miatt. Én voltam ebben a ludas…) Ezt az emberfeletti munkával készült tudósítást pedig köszönöm főszerkesztő asszonynak, és minden segítőjének.

Mindenkit köszönök Istennek. Boldog ember vagyok, hogy közöttük élhetek. Itthon.

Pethő Judit

 

Kapcsolódó linkek:

 
IWIW megosztásFacebookTwitter

Csak regisztrált tagok szólhatnak hozzá!

Kereső

Legfrissebb fotók

Galéria

Belépés

Most Online

Nincs

Regisztráltak

Statisztika

Regisztrált tagok : 14683
Utoljára regisztrált : owizanoz
Ma : 0 új regisztrált
A héten : 0 új regisztrált
A hónapban : 0 új regisztrált

Kapcsolat